Windows8.1 RTM下载地址

Windows 8.1 简体中文专业版+核心版(64位):

RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: 9600.16384.130821-1623_x64fre_Client_ZH-CN-IRM_CCSA_DV5.ISO 
SIZE: 4,076,017,664 byte 
SHA-1: F79E0093DDEDD488F40D4AE6B6F0FA3C529051E1 

MD5: BCB0FA9947C0F0E5E57F3A83EC7171D7 

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:4115C08F071C9DCCB1850E914887CC48F4FF86C8 

Windows 8.1 简体中文专业版+核心版(32位):

MICROSOFT.WINDOWS.8.1.RTM.X86.CHINESE.SIMPLIFIED_ZH-CN.DVD-WZT 
RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: 9600.16384.130821-1623_x86fre_Client_ZH-CN-IRM_CCSA_DV5.ISO 
SIZE: 3,055,904,768 byte 
SHA-1: D07E7CA99B455FFC0B58BE96333D1F554FE83D8A 
MD5: 1C797D06A63DC65D068212A804A4D774 

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:F1623CD26279DAA08C3B16CB38EC676194891A3E

Windows 8.1 简体中文企业版(64位):

MICROSOFT.WINDOWS.8.1.ENTERPRISE.RTM.X64.VOLUME.CHINA.DVD-WZT 
RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: ?Windows_8.1_Ent_ZH-CN_Vl_x64.ISO 
SIZE: 3,973,625,856 byte 
SHA-1: 665F4830BB7D377EBF7DE5C8C411A769350ED454 
MD5: 6B5773E55DD915B65D3121166483404E

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:D89B625885A76F09EAFA96051F95F16493F71F20

Windows 8.1 简体中文企业版(32位):

MICROSOFT.WINDOWS.8.1.ENTERPRISE.RTM.X86.VOLUME.CHINA.DVD-WZT 
RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: ?Windows_8.1_Ent_ZH-CN_Vl_x86.ISO 
SIZE: 2,968,020,992 byte 
SHA-1: CB1BAA1B477DB128117CF9633D60C8518B2A60E5 
MD5: 0DEA6E3C17662484DC0F47DED9B1022C 

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:EB9312723CBD458C93AA6C854897F7A654AC5BD2

Windows 8.1 简体中文单语言版(64位):

RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: 9600.16384.130821-1623_x64fre_Client_CSingleLanguage_ZH-CN-IRM_CSLA_DV5.ISO 
SIZE: 4,014,051,328 byte 
SHA-1: 332CEC09C37D28061583A22958A6908B1EE38359 
MD5: 7BAB50FC09F91821F50C38878A2782A4 

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:CF3413A64515FF987B6AF1B3E3D6F5BBA43C27F5 

Windows 8.1 简体中文单语言版(32位):

RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: 9600.16384.130821-1623_x86fre_Client_CSingleLanguage_ZH-CN-IRM_CSLA_DV5.ISO 
SIZE: 3,011,039,232 byte 
SHA-1: C344159D30409F14C665407BA0BE523D068921E5 
MD5: 7C887D7E4214AFE55483EA7E79F17A78 

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:26C04F06E85C54BA737383A950F386FEB423B8EA 

Windows 8.1 英文专业版+核心版零售镜像(64位):

MICROSOFT.WINDOWS.8.1.RTM.X64.ENGLISH.DVD-WZT
RELEASE DATE: 08/21/2013
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623
FILE: Windows_8.1_EN-US_x64.ISO
SIZE: 3,899,295,744 byte
SHA-1: BC2F7FF5C91C9F0F8676E39E703085C65072139B
MD5: F104B78019E86E74B149AE5E510F7BE9

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:958ED16A00869C0BA4C04815AB500FFA1F2EE92E

Windows 8.1 英文专业版+核心版零售镜像(32位):

MICROSOFT.WINDOWS.8.1.RTM.X86.ENGLISH.DVD-WZT
RELEASE DATE: 08/21/2013
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623
FILE: Windows_8.1_EN-US_x86.ISO
SIZE: 2,915,131,392 byte
SHA-1: 802CFCD3A411D99C097EA7E747F0B6697F9BDAC4
MD5: 7DD36FEA0D004ACFEDBDB3A5521EF5FF

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:D40A31912E9C1227826397B208228EFF3839802D

Windows 8.1 英文企业版(64位):

MICROSOFT.WINDOWS.8.1.ENTERPRISE.RTM.X64.VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT
RELEASE DATE: 08/21/2013
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623
FILE:  Windows_8.1_Ent_EN-US_Vl_x64.ISO
SIZE: 3,798,214,656 byte
SHA-1: 8311958EDDEDD29E326ED91FDF025D39B88E0FC8
MD5: 2A9589AEEFDC4B94CD527476FA979EE5

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:0152402468F3AB720C0F1EFBCB52CC951C310840 

Windows 8.1 英文企业版(32位):

MICROSOFT.WINDOWS.8.1.ENTERPRISE.RTM.X86.VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT
RELEASE DATE: 08/21/2013
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623
FILE:  Windows_8.1_Ent_EN-US_Vl_x86.ISO
SIZE: 2,828,421,120 byte
SHA-1: 87DBCDB8491DBEF1BBC14BE8AB599086789E143C
MD5: 405091EFE4D58947DB45A106B37DD064

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:FBF03CEA3E388A810CDE76B67A8DF867F002B52A 

Windows 8.1 64位多国语言包  (包含简体中文)

RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: 9600.16384.130821-1623_x64fre_Client_MULTI_IRM_CL1_DV5.iso 
SIZE: 1,963,837,440 byte 
SHA-1: 4D567D72CBFF463F5C2C64B0B221E7A408240183 
MD5: 58FE54CFB87506C83DF5BAECF181C5A8 

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:315629A04E41F52BEFFD27A8C00C4CBD245DEEB9 

Windows 8.1 32位多国语言包  (包含简体中文)

RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: 9600.16384.130821-1623_x86fre_Client_MULTI_IRM_CL1_DV5.iso 
SIZE: 1,483,513,856 byte 
SHA-1: 3B62F16F50F3F80A58BE29B4B3A99885BD8F1AD4 
MD5: 93CCCBFD2F4EC5BB13C7E934CADB4056 

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:71CB8DFA797E7493BCCD3FC230545C5255BC427E 

Windows 8.1 安装密钥(只适用安装,不支持激活):

核心版=334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
专业版=XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

Windows Server 2012 R2 英文版(64位)

RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: 9600.16384.130821-1623_x64fre_Server_EN-US_IRM_SSS_DV5.iso 
SIZE: 4,268,605,440 byte 
SHA-1: B6F063436056510357CB19CB77DB781ED9C11DF3 
MD5: 0E7C09AAB20DEC3CD7EAB236DAB90E78 

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:9BBE032569B4EC7BAF98ED6C6F9DC226B8C7482A 

Windows Server 2012 R2 64位多国语言包  (包含简体中文)

RELEASE DATE: 08/21/2013 
BUILD: 6.3.9600.16384.WINBLUE_RTM.130821-1623 
FILE: 9600.16384.130821-1623_x64fre_Server_MULTI_IRM_SL1_DV5.iso 
SIZE: 1,637,578,752 byte 
SHA-1: E0BD3827BD885E5E4E559158A64D650BCACA991E 
MD5: 13BF1E1409FDE8D6A55DAA50DA4BE42B 

下载地址: magnet:?xt=urn:btih:516C5D807B343332DAF44374C4EFAD10EA6A78BB